Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 1
bullet.gif En Yeni Üye: Melih_Akaslan
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
bullet.gif Yavuz Sultan Selim ...
bullet.gif Mustafa Kemal Atat羹...
bullet.gif Sultan 襤brahim ( 2...
bullet.gif Osman (Gen癟 Osman) ...
bullet.gif Osman Bey ( 09.05.1...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
bullet.gif Yavuz Sultan Sel... [0]
bullet.gif Mustafa Kemal Ata... [0]
bullet.gif Sultan 襤brahim ... [0]
bullet.gif Osman (Gen癟 Osma... [0]
bullet.gif Osman Bey ( 09.0... [0]
En Son Makaleler
bullet.gif Cenazelerin kabirler...
bullet.gif Gen癟 ift癟i 2018 ...
bullet.gif 襤ten 癟覺kar覺lan...
bullet.gif Haftal覺k 癟al覺ma...
bullet.gif Elektrik Aboneliin...
Makale Hiyerarşisi
Makaleler ana sayfası » Genel » Haftal覺k 癟al覺ma s羹resi nedir; 癟al覺anlar覺n haklar覺 nelerdir?
Haftal覺k 癟al覺ma s羹resi nedir; 癟al覺anlar覺n haklar覺 nelerdir?

Fransa’da 35, Almanya’da 38 olarak belirlenen haftal覺k çal覺ma süresi Türkiye’de maksimum 45 saat olarak yasa kapsam覺nda yer al覺yor. Peki, Türkiye’de çal覺anlar覺n mesai saatleri içinde kaç dakikal覺k dinlenme hakk覺 bulunuyor? Çal覺anlar fazla mesaiye itiraz edebilir mi? Sosyal Güvenlik Uzman覺 Ouz Asl覺m, çal覺ma saatleri ve çal覺an haklar覺 hakk覺nda bilgi veriyor.

4857 say覺l覺 襤 Kanunu’nun 63. maddesinde, haftal覺k çal覺ma süresinin 45 saat olduu; aksi kararlat覺r覺lmad覺kça bu sürenin çal覺ma günlerine eit olarak da覺t覺laca覺n覺 hükme balan覺r. Buna göre, haftan覺n alt覺 günü çal覺覺lan bir iyerinde günlük çal覺ma süresi 7.5 saat olur. SSK ilemlerinde ay 30 gün olarak dikkate al覺nmakta, dolay覺s覺yla ayl覺k çal覺ma süresi de 30×7.5=225 saat olarak uygulanmaktad覺r. Haftal覺k çal覺ma süreleri ülkeden ülkeye deimekle birlikte u ekildedir:

Avustralya: 38-46 saat
Brezilya: Maksimum 44
Kanada: Eyaletlere göre maksimum 40-44-48 saat
Çin: 40 saat
Çek Cumhuriyeti: 40 saat
Fransa: 35 saat
Almanya: 38 saat
Hindistan: Maksimum 48 saat
襤talya: 40 saat
Japonya: 40 saat
Meksika: 40 saat
Güney Afrika: Maksimum 45 saat
Birleik Arap Emirlikleri: Maksimum 48 saat
襤ngiltere: Maksimum 48 saat
ABD: 40 saat
Türkiye: Maksimum 45 saat
Çal覺anlar覺n mesai süresi içinde dinlenme hakk覺 kaç dakikad覺r?

Günlük çal覺ma süresinin ortalama bir zaman覺nda o yerin gelenekleri ve iin gereine göre ayarlanmak suretiyle içilere;

a-Dört saat veya daha k覺sa süreli ilerde on be dakika,

b-Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli ilerde yar覺m saat,

c-Yedi buçuk saatten fazla süreli ilerde bir saat ara verilir.

Bu dinlenme süreleri asgari olup, aral覺ks覺z verilir. Ancak bu süreler iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve iin nitelii göz önünde tutularak sözlemelerle aral覺kl覺 olarak kulland覺r覺labilir. Dinlenmeler bir iyerinde içilere ayn覺 veya deiik saatlerde de kulland覺r覺labilir. Ara dinlenmeleri çal覺ma süresinden say覺lmaz.

Türkiye artlar覺na bak覺ld覺覺nda çal覺anlar覺n haklar覺n覺 tam olarak kullanmad覺覺n覺 görüyoruz. 襤yerlerinin aabey-karde ilikisiyle yönetildii düünüldüünde çal覺an içinin itiraz hakk覺 olmad覺覺, aksine itiraz edenin isiz kald覺覺 s覺k kar覺la覺lan bir durum. Peki, böyle mi olmal覺? Tabii ki hay覺r… Son zamanlarda sektör süreklilii arz eden i kollar覺nda, mesai uygulamas覺na gidilmesi ve çal覺an覺n mesai ücreti almas覺 durumu bir nebze de olsa telafi ediyor. Fazla mesai gerektiren üretim, ula覺m ve hizmet gibi sektörlerde süreklilik söz konusu olduu için ve içi de bu durumu bilerek ie talip olduu için; iveren, iin ifas覺 sekteye urad覺覺nda, durumu gerekli rapor ve belgelerle kan覺tlarsa içiyi iten ç覺kartma hakk覺na sahip oluyor. Ancak iverenlerin haklar覺 gibi içinin de haklar覺 kanunla belirlenmi durumda. Bu nedenle sözlemeler tek tarafl覺 yap覺lamaz. Fazla çal覺ma ve fazla sürelerle çal覺ma yapt覺rmak için içinin yaz覺l覺 onay覺n覺n al覺nmas覺 gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olaanüstü durumlarda yap覺lan fazla çal覺ma ve fazla sürelerle çal覺ma için bu onay aranmaz. Fazla çal覺ma ihtiyac覺 olan iverence bu onay her y覺lba覺nda içilerden yaz覺l覺 olarak al覺n覺r ve içi özlük dosyas覺nda saklan覺r.
Çal覺anlar覺n ne tür haklar覺 var?

Fazla çal覺ma, kanunda yaz覺l覺 koullar çerçevesinde, haftal覺k 45 saati aan çal覺malard覺r. Fazla sürelerle çal覺ma ise; haftal覺k çal覺ma süresinin sözlemelerle 45 saatin alt覺nda belirlendii durumlarda bu çal覺ma süresini aan ve 45 saate kadar yap覺lan çal覺malar覺 ifade eder. Denkletirme esas覺n覺n uyguland覺覺 hallerde, içinin haftal覺k ortalama çal覺ma süresi, normal haftal覺k i süresini amamak kouluyla, baz覺 haftalarda toplam 45 saati asa dahi bu çal覺malar fazla çal覺ma say覺lmaz. Her bir saat fazla çal覺ma için verilecek ücret, normal çal覺ma ücretinin saat ba覺na düen miktar覺n覺n yüzde 50 yükseltilmesi, fazla sürelerle çal覺malarda her bir saat fazla çal覺ma için verilecek ücret, normal çal覺ma ücretinin saat ba覺na düen miktar覺n覺n yüzde 25 suretiyle ödenir.

Fazla çal覺ma veya fazla sürelerle çal覺ma yapan içi, isterse iverene yaz覺l覺 olarak bavurmak kouluyla, bu çal覺malar kar覺l覺覺 zaml覺 ücret yerine, fazla çal覺t覺覺 her saat kar覺l覺覺nda bir saat 30 dakikay覺, fazla sürelerle çal覺t覺覺 her saat kar覺l覺覺nda da bir saat 15 dakikay覺 serbest zaman olarak kullanabilir. 襤çi hak ettii serbest zaman覺, alt覺 ay zarf覺nda iverene önceden yaz覺l覺 olarak bildirmesi kouluyla ve iverenin, iin veya iyerinin gereklerine uygun olarak belirledii tarihten itibaren i günleri içerisinde aral覺ks覺z ve ücretinde bir kesinti olmadan kullan覺r. 襤çinin 襤 Kanunu’ndan ve sözlemelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kulland覺r覺lamaz.
Türkiye’de çal覺ma süresi yönetmeliinden muaf olan meslek grubu var m覺?

Türkiye’de çal覺ma ve i kanunlar覺nda çal覺ma süresi muafiyeti diye bir ey yoktur. Bir insan覺n 12 saat boyunca ayakta durmas覺 ya da yüzmesi, hastanede 覺覺nlara maruz kalmas覺, madenlerde sürekli olarak karanl覺kta çal覺mas覺 mümkün deildir. Normal çal覺ma esas覺 kapsam覺nda deerlendirilen meslek gruplar覺n覺n aksine muafiyet, çal覺an覺n dezavantaj覺 olarak deil avantaj覺 olacak ekilde 4857 say覺l覺 襤 Kanunu ya da daha önce geçerli olan mülga çal覺ma kanunlar覺 hakk覺nda da koruma alt覺na al覺n覺p insan bedeni ve onuru muhafaza edilmitir. Aksi durum ortaya ç覺kt覺覺nda ise çal覺anlar覺 kanunlarla korumak sosyal hukuk devletlerinin en temel görevleridir.
Gece çal覺anlar覺n farkl覺 haklar覺 var m覺?

Çal覺ma hayat覺nda “gece” en geç saat 20.00’de balayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönemdir. 襤çilerin gece çal覺malar覺 7,5 saati geçemez. Gece çal覺t覺r覺lacak içilerin sal覺k durumlar覺n覺n gece çal覺mas覺na uygun olduu, ie balamadan önce al覺nacak sal覺k raporu ile belgelenir. Gece çal覺t覺r覺lan içiler en geç iki y覺lda bir defa iveren taraf覺ndan periyodik sal覺k kontrolünden geçirilirler. 襤çilerinin sal覺k kontrollerinin masraflar覺 iveren taraf覺ndan kar覺lan覺r. Gece çal覺mas覺 nedeniyle sal覺覺n覺n bozulduunu raporla belgeleyen içiye iveren, mümkünse gündüz postas覺nda durumuna uygun bir i verir. 襤veren gece postalar覺nda çal覺t覺r覺lacak içilerin listelerini ve bu içiler için ie balamadan önce al覺nan ve periyodik sal覺k raporlar覺n覺n bir nüshas覺n覺 Çal覺ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl覺覺’n覺n ilgili bölge müdürlüüne vermekle yükümlüdür. Gece ve gündüz iletilen ve nöbetlee içi postalar覺 kullan覺lan ilerde, bir çal覺ma haftas覺 gece çal覺t覺r覺lan içilerin, ondan sonra gelen ikinci çal覺ma haftas覺 gündüz çal覺t覺r覺lmalar覺 suretiyle postalar s覺raya konur. Gece ve gündüz postalar覺nda iki haftal覺k nöbetleme esas覺 da uygulanabilir. Postas覺 deitirilecek içi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden dier postada çal覺t覺r覺lamaz. Ayr覺ca,

Maden ocaklar覺, kablo döemesi, kanalizasyon ve tünel inaat覺 gibi ilerde gece çal覺mas覺 yap覺lamaz. Yap覺lacaksa kanun koyucunun özel izniyle yap覺labilir.
襤 sözlemesi veya toplu i sözlemesi ile önceden veya sonradan fazla çal覺may覺 kabul etmi olsalar bile sal覺klar覺n覺n elvermedii iyeri hekiminin veya herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen içiler gece çal覺t覺r覺lamaz.
Gebe, yeni doum yapm覺 ve çocuk emziren içilere gece çal覺mas覺 yapt覺r覺lamaz.

bullet.gif Yazar Melih_Akaslan - ubat 25 2018 · 0 Yorum · 383 Okunma · Yazdır
Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
Saat
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

Hiç kısa mesaj gönderilmemiş.
Hava Durumu