Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 1
bullet.gif En Yeni Üye: Melih_Akaslan
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
bullet.gif Yavuz Sultan Selim ...
bullet.gif Mustafa Kemal Atat羹...
bullet.gif Sultan 襤brahim ( 2...
bullet.gif Osman (Gen癟 Osman) ...
bullet.gif Osman Bey ( 09.05.1...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
bullet.gif Yavuz Sultan Sel... [0]
bullet.gif Mustafa Kemal Ata... [0]
bullet.gif Sultan 襤brahim ... [0]
bullet.gif Osman (Gen癟 Osma... [0]
bullet.gif Osman Bey ( 09.0... [0]
En Son Makaleler
bullet.gif Cenazelerin kabirler...
bullet.gif Gen癟 ift癟i 2018 ...
bullet.gif 襤ten 癟覺kar覺lan...
bullet.gif Haftal覺k 癟al覺ma...
bullet.gif Elektrik Aboneliin...
Başlığı Görüntüle
My World / Benim dnyam » Genel K羹lt羹r » Biyografiler
 Başlığı Yazdır
Ahmet 3. ( 16.10.1673)- (11.06.1736)
Melih_Akaslan

Osmanl覺 Padiahlar覺\'n覺n yirmiüçüncüsü
襤slam Halifeleri\'nin seksensekizincisi

Saltanat覺: 1703-1730
Babas覺: Sultan Mehmed-IV
Annesi:Rabia Gülnu Sultan
Doumu: 31 Aral覺k 1673
Vefat覺: 1 Temmuz 1736

Sultan II. Mustafa\'n覺n öz kardeidir. Son derece zeki ve ak覺ll覺 idi. eyp-i Sultanî Mehmet Efendi ile Seyyid Feyzullah Efendi\'nin eitim-öretimi alt覺nda yetiti. 22 Austos 1703\'te Edirne\'de tahta ç覺kt覺覺 zaman 30 ya覺nda idi.

Sultan Ahmet Han öncelikle 1703 Edirne vakas覺nda isyan ç覺karanlar覺n eleba覺lar覺n覺 iyi bir siyasetle yakalat覺p, teker teker cezaland覺rd覺. Devletin iç ilerini düzeltti. 1711\'de 襤sveç kral覺 XII. arl (Demirba) Ruslarla yapt覺覺 sava覺 kaybederek, Osmanl覺lara ait Özi kalesine sa覺n覺nca, Ruslar Türk s覺n覺r覺n覺 ihlal ettiler. Bunun üzerine Osmanl覺 Devleti Rusya\'ya harp ilan etti. Nisan 1711\'de Baltac覺 Mehmet Paa kumandas覺ndaki Osmanl覺 ordusu, Çar Petro\'nun ordusunu Prut nehri kenar覺nda k覺st覺rd覺 ise de yeniçerilerin artan itaatsizlii sebebiyle bir imha hareketine giriemedi. Neticede Azak ve çevresindeki kalelerin Osmanl覺lara teslimi art覺yla mütareke imzaland覺. Ancak Ruslar antlama arlar覺n覺 yerine getirmediler. Sultan Ahmet Han\'覺n Osmanl覺 ordusu sadrazam Damat Ali Paa komutas覺nda tekrar harekete geçirmesi üzerine, Çar Deli Petro antlamaya uymak mecburiyetinde kald覺 ve seferden vazgeçildi. Ali Paa, 1714\'te Karadal覺lar覺n isyan etmesi üzerine Mora seferine ç覺kt覺 ve Karlofça antlamas覺yla Venediklilere geçen bütün kaleleri birer birer fethetti.

Osmanl覺 zaferlerinde endieye düen Alman-Avusturya 襤mparatorluu, bu fetihleri tan覺mad覺覺n覺 bildirdi. Bu durum iki devlet aras覺nda harbe yol açt覺. 1716\'da Petervaradin\'de yap覺lan sava覺 Osmanl覺lar üstü bir vaziyette iken, sava覺n en iddetli an覺nda Sadrazan Damat Ali Paa\'n覺n vurularak ehit dümesi üzerine kaybettiler. Bu malubiyetin sonunda imzalanan Pasarofça Antlamas覺 ile Belgrad ve Semendre Avusturya\'ya kalmak üzere Sava nehri s覺n覺r kabul edildi.

Pasarofça antlamas覺ndan sonra, Türkiye\'de sonralar覺 Lale Devri diye an覺lan yeni bir devir ve yeni bir hayat balad覺. III. Ahmet Han elli y覺ld覺r devam eden savalar sonunda y覺pranan orduyu kuvvetlendirmek, ülke içinde huzuru salamak, imar faaliyetlerine h覺z vermek, böylece devleti maddi ve manevi en yüksek seviyeye ç覺karmak istiyordu. Nitekim bu gayelerle humbarac覺 oca覺 覺slah edildi. Matbaa Türkiye\'ye getirilerek, büyük ilim ve kültür eserleri bas覺l覺p da覺t覺ld覺. Padiah\'覺n 襤stanbul\'daki ilim,kültür ve sanat çevrelerini yak覺ndan desteklemesi bu sahada büyük ve canl覺l覺k uyand覺rd覺. Yalova\'da ka覺t, 襤stanbul\'da çini ve kuma fabrikalar覺 aç覺ld覺. 襤mar faaliyetleri artarak bir çok yerde kas覺rlar, yal覺lar, cami ve çemeler yapt覺r覺ld覺. Bu devrede 襤ran ile yap覺lan savalar sonunda Gence, Nahc覺van, Hoy, Selman, Kirmanah ve Nihavend gibi ehirler fethedildi.

1718\'den 1730\'a kadar devam eden sulh ve sükun devresi, bilhassa Sadrazam Nevehirli Damat 襤brahim Paa\'ya kar覺 aleyhte bir faaliyetin domas覺na yol açt覺. 1730\'da Sultan III. Ahmet Han ve sadrazam 襤brahim Paa\'n覺n 襤ran seferine ç覺kmak üzere Üsküdar\'a geçtii s覺rada Patrona Halil adl覺 aki etraf覺na toplad覺覺 adamlarla isyan etti. 襤dareden memnun olmayanlar覺n kendisine kat覺lmas覺 ve yeniçerileri de olaylara seyirci kalmas覺 isyan覺n büyümesine sebep oldu. 襤brahim Paa, iki damad覺 ile boularak öldürüldü. Beyhude kan dökülmesini istemeyen Sultan III. Ahmet Han, taht覺 pek çok nasihatla yeeni Mahmut\'a teslim etti (2 Ekim 1730). Ahmet Han nasihatlar覺nda; \"Vezirine teslim olma. Daima ahvalini arat覺r ve be-on sene birini vezarette müstakil istihdam eyleme. Merhamet sahibi ol. Cömertlii elden b覺rakma. Gayet tasarruf üzere ol. 襤ini kendin gör, ele itimat etme. 襤te benim ahvalim, sana nasihat için kafidir. 襤htiyaç sahiplerine adaletle davran. Kimseden beddua alma. ehzadeler sana emanettir, olum; devlet ilerini baban ve ben bakalar覺na b覺rakt覺覺m覺zdan bu durum ba覺m覺za geldi. Sen bizzat idareyi ele al.\" demektedir.

Saltanattan çekildikten sonra ilim ve ibadetle megul olan Ahmet Han, 1 Temmuz 1736 tarihinde altm覺 üç ya覺nda iken vefat etti. Yeni Camii\'de Turhan Valide Sultan türbesine defnedildi.

III. Ahmet Han, hassas, aç覺k fikirli, vatanperver, ilim ve sanat erbab覺na koruyan, 襤slamiyet\'e sün derece bal覺 bir padiaht覺. Güzel yaz覺 yani hüsn-i hatta fevkalade maharet sahibi idi. Yazd覺覺 Kur\'an-覺 kerimlerden birisini Ravza-i Mutahhara\'ya hediye etti. Topkap覺 Saray覺 giriinde yapt覺rd覺覺 tarihi çemenin kap覺s覺ndaki kitabesi de III. Ahmet\'in el yaz覺s覺d覺r. Alim ve airleri himaye eden Sultan, iirlerinde Necib mahlas覺n覺 kullan覺rd覺.HABER

III. Ahmed’in tura albümü yay覺nland覺
Zaman 4 Mart 2013

Osmanl覺 padiahlar覺 aras覺nda hat sanat覺 eitimi alan ve eser verenlerin olduu biliniyor. Fakat biri hariç, hiçbiri tura yazmakla uramad覺. Tura; her Osmanl覺 padiah覺n覺n tahta ç覺k覺覺ndan ayr覺l覺覺na kadar devleti temsilen kulland覺覺 özel mühür... Padiah覺 temsil eden önemli bir imza.

Sultan III. Ahmed (1673-1736), Osmanl覺 tarihinin tura yazan yegane padiah覺... III. Ahmed, saltanata ç覺kt覺覺 1703-1730 y覺llar覺 aras覺nda kendi ad覺na tertipledii al覺覺lagelmi turalar d覺覺nda muhtelif ifadeler ta覺yan 10 adet tura tanzim etmi ve bu turalar覺n as覺llar覺n覺 kâ覺t üzerine is mürekkebiyle geçirmi.

Dönemin aheserleri aras覺nda gösterilen bu turalar, devrin mücellidleri taraf覺ndan albüm diyebileceimiz bir kitap ekline getirilmi. 襤te bu albüm, geçtiimiz günlerde Kubbealt覺 Akademisi Kültür ve Sanat Vakf覺 taraf覺ndan yay覺mland覺. Topkap覺 Saray覺’nda, Sultan III. Ahmed’in kurduu müstakil kütüphanede yer alan Murakka-覺 Has (Pâdiah’a Mahsus Albüm) ad覺yla bilinen tura albümü M. Uur Derman taraf覺ndan yay覺na haz覺rland覺, 襤ngilizce tercümesini ise Irvin Cemil Schick yapt覺.

Sultan III. Ahmed’in, Murakka-覺 Has’taki ilk turas覺nda Hz. Muhammed’i ‘Haremeyn’in Sultan覺’, sonuncu turas覺nda ise kendisini ‘Haremeyn’in Hizmetkar覺’ vasf覺yla tan覺t覺yor. Uur Derman, bununla ilgili öyle bir not dümü albümün giriindei yaz覺s覺na: “üphesizdir ki bu 襤slam Peygamberi’ne kar覺 duyduu a覺r覺 hürmet ve muhabbetten kaynaklanmaktad覺r.”

Hat sanat覺nda da ciddi eserler b覺rakan III. Ahmed, ehzâdeliinde devrin üstad覺 Hâf覺z Osman’dan hat sanat覺n覺 mek etmi, Sultanahmet ve Üsküdar’da yapt覺rd覺覺 iki meydan çemesinin ve baz覺 camilere konulmak üzere levhalar覺n覺 celî sülüsle yazm覺. Abidelerdeki kitabelerin üstüne devrin padiah turas覺n覺 konulmas覺 âdetinin de Sultan III. Ahmed’le balad覺覺 kaynaklarda yer al覺yor.

 
www.melihakaslan.com
Atlanılacak Forum:
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
Saat
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

Hiç kısa mesaj gönderilmemiş.
Hava Durumu