Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 1
bullet.gif En Yeni Üye: Melih_Akaslan
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
bullet.gif Yavuz Sultan Selim ...
bullet.gif Mustafa Kemal Atat羹...
bullet.gif Sultan 襤brahim ( 2...
bullet.gif Osman (Gen癟 Osman) ...
bullet.gif Osman Bey ( 09.05.1...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
bullet.gif Yavuz Sultan Sel... [0]
bullet.gif Mustafa Kemal Ata... [0]
bullet.gif Sultan 襤brahim ... [0]
bullet.gif Osman (Gen癟 Osma... [0]
bullet.gif Osman Bey ( 09.0... [0]
En Son Makaleler
bullet.gif Cenazelerin kabirler...
bullet.gif Gen癟 ift癟i 2018 ...
bullet.gif 襤ten 癟覺kar覺lan...
bullet.gif Haftal覺k 癟al覺ma...
bullet.gif Elektrik Aboneliin...
Başlığı Görüntüle
My World / Benim dnyam » Genel K羹lt羹r » Biyografiler
 Başlığı Yazdır
Fatih Sultan Mehmet ( 23.07.1428)- (09.10.1478)
Melih_Akaslan

Yedinci Osmanl覺 Padiah覺 ve 襤stanbul\'un Fatihi

Saltanat覺: 1451-1481
Babas覺: II. Murat Han
Annesi: Hatice Alime Hüma Hatun
Doumu: 30 Mart 1432
Vefat覺: 3 May覺s 1481

Sultan Murat Han, olu ehzade Mehmet\'i yaln覺z din ve fen ilimlerinde yüksek bir tahsil yapt覺rmak ve bir tak覺m kültür dillerine (Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve S覺rpça) sahip olarak yetitirmekle kalmad覺. O, bu kudretli ve kabiliyetli ehzadeye tecrübeli devlet adamlar覺ndan ve büyük alimlerden müteekkil yüksek bir muhiti, maddi-manevi bak覺mlardan devrin en üstün bir ordusunu ve nihayet bütün dümanlar覺n覺 ve Haçl覺 ordular覺n覺 yere seren rakipsiz ve salam bir devleti de miras b覺rakm覺t覺.

Bununla beraber 21 ya覺nda tahta oturan genç Hakan, daha ilk günlerde devleti ve ordusunu daha büyük hamleler yapacak bir kudrete ulat覺rd覺. ehzadeliinden beri bir an önce 襤stanbul\'u fethetmek ve Hazret-i Peygamber\'in \"Konstantiniyye (襤stanbul) muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdar ve onun askerleri ne güzel askerdir.\" müjdesine mashar olmak istiyordu. Bu gaye ile askerî tarihin kaydettii ilk büyük ateli silahlar ve toplar ile ordusunu dayan覺lmaz bir kudret haline getirdi. Ayr覺ca 1000 y覺ll覺k tarihi boyunca bütün muhasaralar覺 muvaffakiyetsizlie uratan surlar覺 amak için seyyar kuleler kurdu. Nihayet 6 Nisan\'da balayan kuatma, 22 Nisan\'da Fatih\'in donanmay覺 Beikta\'tan Haliç\'e indirmesiyle çok iddetli bir duruma girdi. 29 May覺s 1453\'te yap覺lan son taarruzla ehri alarak Ortaça\'a son verdi.

Beyaz bir at üzerinde ve muhteem bir alayla Topkap覺\'dan ehre giren Fatih Sultan Mehmet, doruca Ayasofya\'ya gitti. Kap覺ya gelince attan inip, secdeye vard覺. Mabedi temizletti, tasvirlerden kurtard覺 ve ilk Cuma namaz覺n覺 orada bütün gazilerin sevinç ve heyecanlar覺 içinde k覺ld覺. Daha sonra Ayasofya\'n覺n k覺yamete kadar cami kalmas覺n覺 yaz覺l覺 vasiyet ve vak覺f eyledi.

Fatih Sultan Mehmet bundan sonra, Osmanl覺 Devleti\'ni bir Cihan 襤mparatorluu haline getirme ve 襤slamiyet\'i bütün dünyaya yayma mücadelesine giriti. O; \"Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padiah ve 襤stanbul da cihan覺n payitaht覺 olmal覺d覺r\" diyordu. Nitekim bu gaye ile Fatih k覺sa zamanda Anadolu\'da 襤sfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir beylii ile K覺r覺m hanl覺覺n覺 tabiiyeti alt覺na ald覺. Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, S覺rbistan (Belgrad hariç), Eflak-Bodan ve sair ülkeleri fethetti. Birçok krall覺k, imparatorluk, hanl覺k ve beylik ortadan kald覺r覺ld覺 ve Osmanl覺 topraklar覺 Tuna\'dan F覺rat\'a kadar yay覺ld覺. Anadolu\'da milli birlik tesis edildi.

Bu büyük Türk Sultan覺 1481 senesi ilkbahar覺nda üç yüz bin kiilik bir ordunun ba覺nda olarak yeni bir sefere ç覺kt覺. Ancak, Hünkar çay覺r覺 denilen mevkide hastaland覺 ve çok geçmeden 3 May覺s 1481\'de vefat etti. Özel doktoru olan Yahudi dönmesi Yakup Paa taraf覺ndan zehirlendii de söylenmektedir. Na覺, ad覺na yapt覺rd覺覺 caminin bahçesine defnedildi. Sonra üzerine türbe yap覺ld覺.

Fatih Sultan Mehmet, ince yüzlü, uzunca boyla, dolgun vücutlu olup, seyrek güler, yüzüne bak覺ld覺覺nda hürmet ve korku telkin ederdi. Her eyi örenmek isteyen zeki bir arat覺r覺c覺 idi. Harp sanat覺ndan çok holan覺r, yapaca覺 seferlerden en yak覺nlar覺n覺 bile haberdar etmez ve bunlar覺n gizli kalmas覺na çok dikkat ederdi. \"S覺rr覺ma sakal覺m覺n bir tek telinin vak覺f olduunu bilsem onu yolar atar覺m\" sözü mehurdur.

Soua-s覺caa, açl覺a-susuzlua ve yorgunlua kar覺 çok dayan覺kl覺 idi. Trabzon üzerine ç覺kt覺覺 seferde Zigana dalar覺n覺 yaya olarak bin bir mükilatla geçerken yan覺nda bulunan Uzun Hasan\'覺n annesi, Sara Hatun; \"Ey oul! Bir Trabzon için bunca zahmet deer mi?\" deyince, yüce Hakan; \"Bu zahmet din yolunad覺r, ahirette Allahü tealan覺n huzuruna var覺nca inayet ola. Zira elimizde 襤slam k覺l覺c覺 var. Eer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur\" cevab覺n覺 verir.

Fatih, büyük ilim, din, kültür ve sanat adamlar覺n覺 etraf覺nda toplayarak 襤slam medeniyetine yeni bir hamle verdi ve 襤stanbul\'u devrinde bu medeniyetin ve dünyan覺n en yüksek bir merkezi halime getirdi. Molla Gürani, Hocazade, Molla Hüsrev, H覺z覺r Bey, Molla Yegan, Ali Kuçu ve Akemseddin meclisinin en mühim simalar覺 idi. Devrinde Osmanl覺 Devleti\'nin bütün temel müessese ve tekilat覺 en mükemmel bir hale geldi. Zeytinya覺 döktürerek insanl覺k tarihinde \"yala makine soutmas覺n覺\", havan topunun balistik hesap ve plan覺n覺 yaparak dik mermi yollu ilk silah覺 kefeden de odur. Yine onun devrinde bata 襤stanbul olmak üzere, imparatorluun bütün ehirleri cami, mescit, medrese ve sair eserlerle donat覺lm覺t覺r.

Bunu Böyle Bilesiniz

Fatih Sultan Mehmet Han\'覺n namaz k覺l覺nmas覺na dikkat edilmesi hususunda Rum vilayetlerine gönderdii ferman öyledir: \"Allahü teala, emirlerinin yerine getirilmesini bize nasip ve müyesser eylesin. Bu hükümde bildirmek istediim husus udur: Rum diyar覺ndaki ehir ve kasabalarda ve buralar覺n köylerinde yaayan müslüman ahali, 襤slam dininin emir buyurduu farzlar覺 yap覺p, sünnetlerine riayet etmekte, Kelam-覺 kadime ve Furkan-覺 mecide yani Kur\'an-覺 kerime, hadis-i eriflere uymakta geveklik gösterip muhalefet ederler imi. Allahü tealan覺n \"Namaz覺 ikame ediniz:\" emrini çineyip; \"Namaz dinin direidir. Onu dosdoru k覺lan dinini ikame etmi olur. Terk eden dinini y覺km覺 olur.\" hadis-i erifine uymay覺p, tuyan yoluna sapanlar ve böylece mescit ve camileri viraneye ve harabeye döndürüp, f覺sk ve fücur, yani günah ilenen yerleri mamur ederler imi. Bu ve buna benzer haberler bize ula覺yor. Eer bunlar doru ise, emr-i bil ma\'ruf ve nehy-i anil münker eylemek üzerime vacip olduundan, ileri gelen bir adam覺m覺 bu i için vazifelendirdim. O inceleyip takip edecek. öyle emir eyledim ki: \"Her kim namaz覺 terk ederse, dövülmek ve mali cezaya çarpt覺r覺larak ta\'zir eylemek meru olduundan, 襤slam dininin emri gerei art覺k Rum diyar覺nda namaz覺n覺 geçirenler tespit edilip, tamam haklar覺ndan gelinsin. Halka namaz k覺lmalar覺 tenbih edilip, k覺lmayanlar hakarete urat覺l覺p tehir edilsin. Hiç kimse ne olursa olsun bu icraata mani olmaya!.. Rum sanca覺 beyleri ve kad覺lar覺 ve suba覺lar覺 ve bunlar覺n emrindeki dier memurlar gönderdiim vazifeliyle bu hususta elbirlik edip yard覺mc覺 olalar. Böylece 襤slamiyet\'in yüce ahkâm覺, emri ve yasaklar覺n覺 yerine getirmekte geveklik ve tenbellie asla meydan verilmeye, Öyle ki, mescitler dolacak, medreseler mamur edilecek ve din-i 襤slam kuvvetlendirilmi olacakt覺r. Böylece müslümanlar refah, huzur ve saadet içinde olup, Padiah覺n devam-覺 devletine ve kudretinin artmas覺na duac覺 olacaklard覺r. Bunu böyle bilesiniz. Alamet-i erifeme (turama) itimat k覺las覺n覺z.\"


HAKKINDA YAZILANLAR

1.Fatih\'in 襤çsel Dünyas覺
Nezihe Araz
Dünya Yay覺nc覺l覺k / 襤nceleme - Arat覺rma

Neden Fatih Bu kitap kendi bilgimi art覺rmak ve baz覺 sorular覺ma yan覺t bulmak için yapt覺覺m arat覺rmalardan dodu. Balang覺ç tarihi 襤stanbul fethinin beyüzüncü y覺ldönümüydü. Ben, bir tarihçi, bir tarih yazar覺 deilim. Ama elimdeki birikim Osmanl覺\'ya, Osmanl覺 kültürüne, Osmanl覺 sanat覺na ait ilgi çekici eyler söylüyor. Biz ise, Osmanl覺y覺 gerektii gibi bilmiyoruz. Tan覺m覺yoruz, arat覺rm覺yoruz. Ama onun hakk覺nda doru-yanl覺, çok çeitli hükümler verebiliyoruz. Bu davran覺覺 çok yanl覺 buluyorum. Geçmiimizi iyi bilmeden bugünü ve gelecei yaamak, bilmek, deerlendirmek hem yanl覺, hem eksik bir yöntem oluyor. Oysa yar覺nlara ula覺rken geçmiin tüm olaylar覺, yol gösterici, örnek verici olarak bize gereklidir. Fatih, Osmanl覺 Devletinin yüzy覺llar覺 içinde sadece 50 y覺l kadar bir zaman sürecini igal etmi. Ama bu süreç içinde yapt覺klar覺, yaad覺klar覺 insan覺 a覺rtacak bir çizgide. Özellikle bilim, sanat ve insanc覺ll覺k konular覺nda.


1453 Konstantinopl
Kuatma Güncesi
Nicolo Barbaro
Çeviri Yurdakul Fincanc覺olu
Büke Y. 襤stanbul 2001

Elinizde tuttuunuz kitap, Osmanl覺 襤mparatorluu ve Türkiye Cumhuriyeti hakk覺nda Bat覺 ülkelerinde yay覺nlanm覺, kaynak niteliindeki özgün kitaplar覺 Türkçeye kazand覺rma düüncesinin meyvesidir. Kuatma Güncesi 1453\'ün yazar覺, Venedik Cumhuriyeti eraf覺ndan bir ailenin çocuu olan gemi doktoru Nicolo Barbaro\'dur. Barbaro, Sultan Mehmet Il\'nin 1453\'teki ad覺yla Konstatinopl\'u kuatma alt覺na ald覺覺 günlerde, kentte bulunuyordu; kent Türklerin eline geçinceye kadar da orada kalm覺 ve yaananlar覺 kendi bak覺 aç覺s覺ndan gün gün not etmitir.
(Arka Kapak)


1453 Konstantinopl Kuatma Güncesi
Nicolo Barbaro
Büke Y. 襤stanbul 2001
Çeviri Yurdakul Fincanc覺olu

Elinizde tuttuunuz kitap, Osmanl覺 襤mparatorluu ve Türkiye Cumhuriyeti hakk覺nda Bat覺 ülkelerinde yay覺nlanm覺, kaynak niteliindeki özgün kitaplar覺 Türkçeye kazand覺rma düüncesinin meyvesidir. Kuatma Güncesi 1453\'ün yazar覺, Venedik Cumhuriyeti eraf覺ndan bir ailenin çocuu olan gemi doktoru Nicolo Barbaro\'dur. Barbaro, Sultan Mehmet Il\'nin 1453\'teki ad覺yla Konstatinopl\'u kuatma alt覺na ald覺覺 günlerde, kentte bulunuyordu; kent Türklerin eline geçinceye kadar da orada kalm覺 ve yaananlar覺 kendi bak覺 aç覺s覺ndan gün gün not etmitir.
(Arka Kapak)


HABER

Fetih 1453 rekorlar覺 alt üst etti
Sondevir 21 ubat 2012

Kampanyas覺yla günlerdir konuulan Fetih 1453\'ü 4 günde 1.400.253 kii izledi.

Türkiye genelinde 850 salonda gösterime giren \'Fetih 1453\'ün 4 günlük seyirci rakam覺 1.400.253 kii olarak aç覺kland覺. Filmin haftasonu seyirci say覺s覺 ise 1 milyon 157 bin seyirci.

Yönetmenliini Faruk Aksoy\'un yapt覺覺 \'\'Fetih 1453\'\' filminde, Devrim Evin, 襤brahim Çelikkol, Dilek Serbest, Recep Aktu, Erden Alkan\'覺n yan覺 s覺ra geni bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

襤lk haftasonu aç覺l覺 rekoru k覺ran filmler listesinde birinci s覺rada 1 milyon 209 bin seyirci ile \'Recep 襤vedik 2\' yer al覺yor. 襤kinci s覺raya Fetih 1453 yerleirken, onu 1 milyon 153 bin seyirci ile \'Recep 襤vedik 3\' ve 1 milyon 99 bin seyirci ile \'Kurtlar Vadisi: Irak\' takip ediyor.

Sinema\'da Fetih heyecan覺
17 ubat 2012

Merakla beklenen \'Fetih 1453\' dün Türkiye genelinde saat 14.53\'te gösterime girdi. 134 sinemada, 850 salonda seyredilen film, 17 milyon dolarl覺k bütçesiyle Türk sinemas覺n覺n en pahal覺 yap覺m覺 oldu.Faruk Aksoy\'un yönetmenliini yapt覺覺 \'Fetih 1453\' daha çok sava sahneleri ve görsel efektlerinin baar覺s覺yla öne ç覺k覺yor. Devrim Evin (Fatih Sultan Mehmet), 襤brahim Çelikkol (Ulubatl覺 Hasan), Dilek Serbest ile Recep Aktu\'un oynad覺覺 film, Hollywood standartlar覺na ulaan görsellii ile ak覺llarda kal覺yor. Ancak \'Fetih 1453\' bir as覺rl覺k Türk sinemas覺 için bir ilk deil. Daha önce \'襤stanbul\'un Fethi\' adl覺 film, 1951\'de çekilmiti.

Merakla beklenen \'Fetih 1453\' dün Türkiye genelinde saat 14.53 seans覺nda gösterime girdi. Bütçesi ve teknoloji kullan覺m覺 aç覺s覺ndan bir \'ilk\' olan \'Fetih 1453\', bir as覺rl覺k Türk sinemas覺 için ise ilk deil. \'襤stanbul\'un Fethi\' adl覺 film, tam 61 y覺l önce, 1951\'de çekilmiti. TSK ve Demokrat Parti hükümetince desteklenen Ayd覺n Arakon\'un yönettii filmde Sami Ayanolu (Fatih Sultan Mehmet), Turan Seyfiolu (Ulubatl覺 Hasan), Reit Gürzap (Çandarl覺 Halil Paa), Cahit Irgat (襤mparator Konstantin) ve Sait Yamakl覺 (Molla Gürani) rol alm覺t覺.

D襤NÎ REFERANSLARA VURGU

Ç覺lg覺n Dersane filmlerinin yönetmeni ve Recep 襤vedik filmlerinin yap覺mc覺s覺 Faruk Aksoy imzal覺 \'Fetih 1453\', öncelikle Fatih Sultan Mehmet\'i ve Fetih\'i anlat覺rken dinî referanslar覺 ön plana ç覺karmas覺yla dikkat çekiyor. Mehur \'Konstantiniyye\'nin fethi\' hadis-i erifiyle aç覺lan film, Fatih\'in doumu ve fethin gerçeklemesini de buna dayand覺r覺yor. Her filmde yapt覺覺m覺z gibi özet geçmek burada gerekli deil. Zira hepimiz biliyoruz ki, 襤stanbul fethediliyor! Herhalde kimse \"Filmin sonunu niye söyledin?\" demeyecektir. Zaten filmin olay örgüsünden ziyade, \'nas覺l\' çekildii, hikâye anlat覺m覺nda nelere dikkat edildii, fetih gibi bir olay覺 anlat覺rken senaryonun hangi çat覺ma unsurlar覺ndan beslendii merak ediliyordu. Ve tabii ki, görsel efektler ile teknoloji kullan覺m覺nda filmin hangi kalitede olduu...

\'Fetih 1453\', görsel ve teknolojik aç覺dan Hollywood standartlar覺n覺 yakalayan bir yap覺m. Bu konuda filme iyi para yat覺r覺ld覺覺n覺 ve perdede bunun kar覺l覺覺n覺n al覺nd覺覺n覺 görüyoruz. Mehur \'ahi\' topunun da yer ald覺覺 sava sahneleri görsel yönden çok baar覺l覺. Bilgisayar efektleri birkaç yerde kendini belli etse de, genel olarak standartlar覺n üstünde. Filmin en önemli yan覺, hikâyesini anlat覺rken dinî referanslara yapt覺覺 vurgu. \'Fetih 1453\', Fatih\'in ahs覺na ve muhafazakâr kodlara hassasiyetli bir yakla覺m sergiliyor. Filmin \'ak\' yükünü Ulubatl覺 Hasan karakterine havale eden senaryo; Fatih Sultan Mehmet\'i, \"Ya ben 襤stanbul\'u al覺r覺m ya 襤stanbul beni.\" sözünden hareketle \'gözü fetihten baka bir ey görmeyen\' padiah olarak resmediyor. Asl覺nda iyi gibi gözüken bu durum, Fatih\'i olduundan farkl覺, hatta biraz \'tak覺nt覺l覺\' bir ekilde perdeye yans覺t覺yor. Öte yandan karakter yönüyle elle tutulur bir tek Fatih var. Vezirler, Gülbahar Hatun, 襤mparator Konstantin ve onun dan覺manlar覺 dâhil dierleri karakter deil, \'tip\' olarak kal覺yor. Filme son 10 dakika giren Akemseddin tiplemesi ise bir karikatürden öte geçemiyor.

Ulubatl覺 Hasan ayr覺 bir bahsi hak ediyor. Fatih\'e k覺l覺ç kullanmay覺 öreten yak覺n arkada覺 olarak gördüümüz Ulubatl覺 Hasan, filmin ilerleyen bölümlerinde birden \'Fatih\'in Fedaisi Kara Murat\' moduna dönüyor. \'Kahpe Bizans\'覺n güzel k覺z覺\' da top ustas覺 Urban\'覺n k覺z覺 Era oluyor. Bizans demiken, 襤mparator ve dan覺manlar覺 da senaryonun diyalog zaaf覺ndan nasibini al覺yor. Maalesef, tarihi filmlerde karakter oluturma ve diyalog yazma konusunda hâlâ \'Kara Murat\'覺n çok da ilerisine gidemediimiz tescil edilmi oluyor \'Fetih 1453\' ile. Filmin diyaloglar覺 ve kelime hazinesi tamam覺yla günümüzün \'dizi dilinden\' besleniyor.

Sözün özü; \'Fetih 1453\' bütçe, görsellik ve teknoloji kullan覺m覺 aç覺s覺ndan tarihî film türünde sinemam覺z için standartlar覺n çok üstünde bir yap覺m. Senaryo, karakter ve diyaloglar aç覺s覺ndan ise hayli s覺k覺nt覺l覺. Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet\'e sayg覺l覺 yakla覺m覺, dinî referanslara yapt覺覺 özel vurgu ve finalindeki evrensel mesaj覺yla takdiri hak ediyor. Nihayetinde sadece ismi ve \'tahminî\' bütçesiyle bile kendi seyircisine ulaacak bir yap覺m.

Fetih, üç y覺lda çekildi 14.53\'te gösterildi

17 milyon dolarl覺k \'tahminî\' bütçesiyle \'Fetih 1453\' Türk sinemas覺n覺n en pahal覺 yap覺m覺 oldu. Faruk Aksoy\'un yönettii film, 134 sinemada 850 salonda dün ayn覺 anda saat 14.53\'te gösterime girdi.

Film ekibinin de kat覺ld覺覺 \'bas覺n gösterimi\' bile Nianta覺 City Life sinemalar覺nda filmin ilk seans覺nda yap覺ld覺. Ancak yaanan izdiham ve bas覺n覺n youn ilgisi sebebiyle \'Fetih\' gecikti. Film balad覺覺nda saatler 14.58\'i gösteriyordu.


HABER

Fetih 1453, tüm zamanlar覺n seyirci rekorunu k覺rd覺
5 Mart 2012

\'Fetih 1453\' beklenen rekoru, 4 milyon 651 bin seyirci ile 3. haftas覺nda k覺rd覺 ve tüm zamanlar覺n en fazla izlenen filmi oldu.

Gösterime girdii günden beri farkl覺 vesilelerle tart覺覺lan ve sürekli medyada yer bulan Fetih 1453, 3. haftas覺nda 4 milyon 651 bin seyirciye ulaarak rekor k覺rd覺.

Türk sinema tarihinin en çok seyirci toplayan filmleri listesinde Fetih 1453\'ün ard覺ndan 4 milyon 333 bin seyirci ile Recep 襤vedik 2, 4 milyon 301 bin seyirci ile Recep 襤vedik, 4 milyon 256 bin seyirci ile Kurtlar Vadisi: Irak izliyor.

Yönetmenliini Faruk Aksoy\'un yapt覺覺 \'\'Fetih 1453\'\' filminde, Devrim Evin, 襤brahim Çelikkol, Dilek Serbest, Recep Aktu, Erden Alkan\'覺n yan覺 s覺ra geni bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

En fazla izlenen filmler:
1- Fetih 1453 - 4.651.715
2- Recep 襤vedik 2 - 4.333.144
3- Recep 襤vedik - 4.301.693
4- Kurtlar Vadisi: Irak - 4.256.567
5- G.O.R.A. - 4.001.711
6- Eyyvah Eyvah 2 - 3.947.988
7- Babam ve Olum - 3.838.965
8- A.R.O.G. - 3.707.086
9- New York\'ta Be Minare - 3.474.495
10-Recep 襤vedik 3 - 3.225.913HABER

Fetih 1453, Amerika\'da izlenme rekoruna kouyor
9 May覺s 2012

Fetih 1453 filmi ABD\'deki sinemalarda 2 haftada 10 bin kii taraf覺ndan seyredildi. New York ve New Jersey eyaletlerinde 4 sinemada gösterime giren film 2 haftada 10 bin kii taraf覺ndan izlenerek doluluk oran覺 aç覺s覺nda en fazla izlenen Türk filmi oldu.

Filmi New Jersey\'de seyreden Richard adl覺 Amerikal覺 sahnelerin çok gerçekci olduunu daha önce bu tarz bir Türk filmini hiç seyretmediini söyledi.

Fetih 1453, 18,2 milyon dolarl覺k maliyetiyle en pahl覺 Türk filmi unvan覺na sahip olmutu. Film yap覺mc覺s覺 Faruk Aksoy filmin 6 milyonu aan izleyicisine kar覺n hâlâ kâr etmediini, film haklar覺n覺n 40 küsur ülkeye sat覺ld覺ktan sora kâra geçebileceini söylemiti.


HABER

Fatih dönemi belgeleri kitaplat覺r覺ld覺
25 Nisan 2013

Resmi arivlerde az say覺da bulunan Fatih Sultan Mehmet dönemine ait 150 belge, bir kitapta topland覺

Fatih Sultan Mehmet dönemine ait Türkiye ve çeitli ülkelerdeki arivlerden örnekleri al覺nan 150 belge, kitaplat覺r覺larak vatandalara ücretiz da覺t覺lacak.
Yazar Ebul Faruk Önal, Gebze Belediyesi taraf覺ndan balat覺lan proje kapsam覺nda, Devlet Arivleri Genel Müdürlüü Osmanl覺 Arivi Daire Bakan覺 Dr. Önder Bay覺r, K覺rklareli Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Rait Gündodu ile Fatih Sultan Mehmet dönemine ait belgelerle ilgili bir çal覺ma yapt覺klar覺n覺 söyledi.

Önal, Babakanl覺k Osmanl覺 Arivi, Topkap覺 Saray覺 Arivi, Sabanc覺 Müzesi, Venedik Arivi ve Dubrovnik Arivi\'nden, ferman, berat, hüküm, vakfiye, hüccet, döneme ait defter örnekleri ve vakayinamelerde yer alan Fatih Sultan Mehmet\'le ilgili görsel malzemelerin de bulunduu 150 belgeye ula覺ld覺覺n覺 kaydetti.

Belge örneklerinin, \"Fatih Sultan Mehmet Dönemi Osmanl覺 Ariv Belgeleri\" adl覺 kitapta bir araya getirildiini dile getiren Önal, kitab覺n, Fatih Sultan Mehmet\'in ölümünün 532. y覺l覺 dolay覺s覺yla vefat ettii Hünkar Çay覺r覺\'nda 1-3 May覺s\'ta düzenlenecek programda, vatandalara ücretsiz da覺t覺laca覺n覺 anlatt覺.

Önal, Osmanl覺 devleti ariv kaynaklar覺n覺n, Kanuni Sultan Süleyman ile çoalmaya balad覺覺n覺 dile getirerek, önceki dönemlere ait belge örneklerinin say覺labilecek kadar az olduunu bildirdi.

 
www.melihakaslan.com
Atlanılacak Forum:
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
Saat
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

Hiç kısa mesaj gönderilmemiş.
Hava Durumu