Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 1
bullet.gif En Yeni Üye: Melih_Akaslan
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
bullet.gif Yavuz Sultan Selim ...
bullet.gif Mustafa Kemal Atat羹...
bullet.gif Sultan 襤brahim ( 2...
bullet.gif Osman (Gen癟 Osman) ...
bullet.gif Osman Bey ( 09.05.1...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
bullet.gif Yavuz Sultan Sel... [0]
bullet.gif Mustafa Kemal Ata... [0]
bullet.gif Sultan 襤brahim ... [0]
bullet.gif Osman (Gen癟 Osma... [0]
bullet.gif Osman Bey ( 09.0... [0]
En Son Makaleler
bullet.gif Cenazelerin kabirler...
bullet.gif Gen癟 ift癟i 2018 ...
bullet.gif 襤ten 癟覺kar覺lan...
bullet.gif Haftal覺k 癟al覺ma...
bullet.gif Elektrik Aboneliin...
Başlığı Görüntüle
My World / Benim dnyam » Genel K羹lt羹r » Biyografiler
 Başlığı Yazdır
Mahmud (2.) ( 20.07.1786)- (01.07.1839)
Melih_Akaslan

Osmanl覺 sultanlar覺n覺n otuzuncusu ve 襤slam halifelerinin doksanbeincisi.

Saltanat覺: 1808-1839
Babas覺: I. Abdülhamid Han - Annesi: Nak-i Dil Sultan
Doumu: 20 Temmuz 1786 Vefat覺: 1 Temmuz 1839

Küçük yatan itibaren yüksek din ve fen ilimlerini devrin k覺ymetli alimlerinden örendi. Amcas覺 III. Selim Han onun yetimesine çok itina göstererek, modern askerî ve teknik bilgilerle devlet idaresini iyi bir ekilde örenmesini salad覺. Tahttan indirildikten sonra da yeeni Mahmut\'la s覺k s覺k görüerek, ona tavsiyelerde bulundu. 28 Temmuz 1808\'de Alemdar Mustafa Paa vakas覺 üzerine Osmanl覺 taht覺na ç覺kt覺.

Alemdar Mustafa Paa\'y覺 sadrazaml覺a getiren Mahmut Han, Öncelikle asileri ortadan kald覺rd覺. Sekban覺 Cedit ad覺yla yeni ve modern bir ordu kurdu. Yeniçerileri itaat ve disiplin alt覺na almak için kanunlar koydu. Ancak bu gelimelere kar覺 ç覺kan yeniçeriler, 15 Kas覺m 1808\'de büyük bir isyan ç覺kararak, Alemdar\'覺 öldürdüler. Mahmut Han, yenilikleri durdurmak zorunda kald覺.

Sultan Mahmut, içilerle ura覺rken, Eflak ve Bodan\'a sahip olmak isteyen Ruslar, Osmanl覺 Devleti\'ne sava açarak Eflak, Bodan, Besarabya ve Dobruca\'y覺 k覺sa sürede igal ettiler. Balkanlarda S覺rp ve Hicaz\'da Vehhabi isyanlar覺 ç覺karak süratle geniledi. Bu isyanlar üzerine Mahmut Han 1812\'de Ruslarla Bükre antlamas覺n覺 imzalamak zorunda kald覺. Serasker Hurid Paa, k覺sa sürede S覺rp isyan覺n覺 bast覺rd覺. Kavalal覺 Mehmet Ali Paa da Vehhabi ayaklanmas覺n覺 önlemek üzere görevlendirildi. Hicaz\'覺 istila eden Vehhabiler, Ehl-i Sünnet müslümanlara ak覺l almaz ikence ve zulümler yapt覺klar覺 gibi, dine hakaretleri de dayan覺lamayacak mertebeye gelmiti. Mehmet Ali Paa, yapt覺覺 silahl覺 mücadelelerden sonra, mübarek beldeleri Vehhabilerden temizledi. Zafer haberine çok sevinin Mahmut Han, M覺s覺r valisi Mehmet Ali Paa\'ya ihsanlarda bulundu. Mahmut Han 1821\'de ortaya ç覺kan Mora isyan覺n覺 k覺sa sürede bast覺r覺rken, ayaklanman覺n ele ba覺s覺 olarak gördüü Patrik Gregorios\'u patrikhanenin orta kap覺s覺nda ast覺rd覺. Sultan Mahmut bu olaylar s覺ras覺nda yeniçeri ve sipahilerin tecavüz ve zorbal覺klar覺n覺n önüne geçilemeyecek bir hal ald覺覺n覺 gördü. Ayn覺 zamanda yeni talim ve eitim kurallar覺n覺 da reddeden bu fesat oca覺n覺n ortadan kald覺r覺lmas覺 emrini verdi. Sancak-覺 erîf ç覺kar覺l覺p dinine ve padiaha bal覺 olanlar覺n onun alt覺nda toplanarak mücadeleye girimesi istendi. Böylece Türk tarihinde eine ilk defa rastlanan bir olayla Padiah\'a bal覺 birlikler halkla bütünleerek, fitne ve fesat yuvas覺 yeniçeri ve sipahi ocaklar覺n覺 ortadan kald覺rd覺lar. Yeniçeri oca覺n覺n kald覺r覺lmas覺 hay覺rl覺 bir olay kabul edilerek, tarihe \"Vaka-i Hayriye\" ad覺yla geçti.

Mahmut Han büyük bir gayret ve çal覺mayla k覺sa sürede Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ad覺yla yeni ve Avrupaî tarzda sistemli bir orduya sahip oldu. Topçu, la覺mc覺 ve humbarac覺 ocaklar覺n覺 覺slah etti. Mekteb-i Bahriye\'yi kurdu. Eitim ve öretimi en üst seviyeye ç覺karmak için Avrupa\'dan hocalar getirtti. Ancak Osmanl覺 Devleti\'ndeki bu süratli ve olumlu gelime, Avrupa devletlerini honut etmedi. 襤ngiliz ve Frans覺zlar Osmanl覺 Devleti içerisindeki Mustafa Reit Paa gibi adamlar覺n覺 yard覺m vaadiyle aldatarak, Rusya ile harbe sebebiyet verdikleri gibi, M覺s覺r valisi Mehmet Ali Paa\'y覺 da devletine kar覺 k覺k覺rtt覺lar. Sultan Mahmut Han bu durumda bir yandan devlete yeni nizam verirken, bir yandan da buhran ç覺karan iç ve d覺 dümanlarla uraarak isyanlar覺 bast覺rmaya ve imparatorluu kurtarmaya çal覺覺yordu. Bunlar aras覺nda en kötüsü M覺s覺r valisi Mehmet Ali Paa\'n覺n ç覺kard覺覺 isyan olup, hadise milletleraras覺 a覺r bir mesele halini ald覺. Nitekim bütün buhranlar kar覺s覺nda, iradesi, sabr覺 ve cesareti k覺r覺lmayan Hakan, bu hadisenin 覺st覺rab覺 içinde 1 Temmuz 1839\'da hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Çemberlita\'taki türbesine defnedildi.

襤kinci Mahmut Han, askerî, idarî ve sanat sahalar覺nda kendini çok iyi yetitirmi, dindar, ak覺ll覺, zeki, çal覺kan ve azim sahibi bir padiaht覺. 襤lim ve sanat adamlar覺na ve eserlerine ziyadesiyle alaka gösterir, k覺ymet verip himaye ederdi. Osmanl覺 Devleti\'nin ilerlemesini, teknik ve sanayide devrin seviyesine ula覺lmas覺nda görüyordu. Gayret ve sebat sahibi bir padiaht覺. Devrindeki bütün hadiseler kar覺s覺nda asla ümitsizlik ve geveklik göstermedi. Dümanlara ve asilere kar覺 aciz, fakat devlet nizam覺na ve yeniliklere engel olan yeniçeri oca覺n覺 ve ba覺na buyruk kimseleri ortadan kald覺rmakla en büyük ink覺lab覺 gerçekletirdi. Lakin i ba覺nda iktidar sahibi ve dinine bal覺 devlet adamlar覺n覺n bulunamay覺覺, onun yaln覺z kalmas覺na sebep olduu gibi yeniliklerde kesin bir neticeye varmas覺n覺 da önledi.

Ayr覺ca air olan ve iirlerinde Adlî mahlas覺n覺 kullanan Mahmut Han, bu buhran devresinde, yapt覺rd覺覺 ilim, sanat eserleri, hay覺r kurumlar覺 ve sosyal müesseseleri ile de ülkeyi imar etti.

 
www.melihakaslan.com
Atlanılacak Forum:
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
Saat
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

Hiç kısa mesaj gönderilmemiş.
Hava Durumu